ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงอิทธิพล หางสลัด
ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ซิสเตอร์นิภา รักผกาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ซิสเตอร์พลอยไพลิน ขุนอาจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ครูสุกัญญา บุญเชิญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร และธุรการ การเงิน

ครูพิไลวรรณ โฉมศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ครูนภาพร พินภิรมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ครูแสงเดือน จิตตวิกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ครูอนุชน์ เกิดปราง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ครูเทพทอง ทองเหลือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย