คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
1. บาทหลวงวิเชียร         ฉันทพิริยกุล        ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต         ประธาน
2. บาทหลวงสมภพ        แซ่โก                 ผู้จัดการ                                    รองประธาน
3. นางเทพทอง             ทองเหลือง          ผู้แทนครู                                   กรรมการ
4. นางสุกัญญา            บุญเชิญ            ผู้แทนครู                                   กรรมการ
5. นายจิรพนธ์               รุ่งเรือง               ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ
6. นางสาวสมญา            กล่อมลอย          ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ
7. นายเสนาะ                 เหลืองอ่อน        ผู้แทนชุมชน                              กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ               บุญรอด             ผู้แทนชุมชน                              กรรมการ
9. เด็กชายสุทธิภัทร        บุญเจริญ           ผู้แทนกรรมการนักเรียน              กรรมการ
10. ซิสเตอร์นิภา             รักผกาวงศ์        ผู้อำนวยการ                              กรรมการและเลขานุการ