คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : บาทหลวงอิทธิพล หางสลัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทววิทยาจริยธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
70 หมู่1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรม คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-2562 วิทยาลัยแสงธรรม อาจารย์พิเศษ (วิชาจริยศาสตร์)
2559-2562 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ผู้จัดการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 2563-ปัจจุบัน ผู้บรรยายคุณธรรมและจริยธรรม
2 2559-2562 ผู้บรรยายอบรม