ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิเชียร ฉันทพิริยกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสมภพ แซ่โก
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรวรรณ กิตตกุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชนและการปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ จิตสุขผาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน จิตตวิกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์นิภา รักผกาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
เบอร์โทร :