ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก


อัตลักษณ์โรงเรียน

                             รับผิดชอบดีเด่น  เน้นมารยาทไทย   ใส่ใจชีวิตพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

                          สืบสานงานศิลป์