อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

                             รัก   เมตตา   รับใช้   ซื่อสัตย์  พอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

 

                          สืบสานงานศิลป์