กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูลัดดาวรรณ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูภัสสร ชาญสมุทร

มาสเตอร์ณัฐวัตร เกิดปราง