ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูลัดดาวรรณ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูภัสสร ชาญสมุทร