ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูลัดดาวรรณ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูภัสสร ชาญสมุทร

มาสเตอร์ณัฐวัตร เกิดปราง