ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูลัดดาวรรณ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูชำเรือง สีสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูกุสุมาวรรณ ศรีณรงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูอรัญญา ยมาภรณ์ดุสิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1