ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูมาริษา แว่นวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูอรัญญา รวมทรัพย์