ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสุพัตรา กาบบาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

คุณครูจารุมน แซ่โค้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0