กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูมาริษา แว่นวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูอรัญญา รวมทรัพย์