ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ครูพาขวัญ   นภากุลทอง

คณะกรรมการ
ครูเพลินใจ   พานทอง
ครูภัทราภรณ์   โสนน้อย