ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ครูพาขวัญ   นภากุลทอง

คณะกรรมการ
ครูเพลินใจ   พานทอง
ครูสุรีรัตน์   ศิริรัตน์