ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูพิไลวรรณ โฉมศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูอนุชน์ เกิดปราง

ครูปภัสสร ลุนลี