ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูอนุชน์ เกิดปราง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

คุณครูนิจจา ฝ่นเรือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

มาสเตอร์นิรันดร์ วิจิตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0