ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ

คุณครูแสงเดือน  จิตตวิกูล หัวหน้า

คุณครูเตือนจันทร์ หนูงาม                 

มาสเตอร์วิชัย แซ่ตั๊น

คุณครูสุพัตรา กาบบาลี

คุณครูปิยนันท์ พันธ์สาลี

คุณครูจันทิมา สืบทิม

คุณครูมาริษา แว่นวงษ์