ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงวิเชียร ฉันทพิริยกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสมภพ แซ่โก
ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ซิสเตอร์นิภา รักผกาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ซิสเตอร์สุทิศา อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

คุณครูสุกัญญา บุญเชิญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร และธุรการ การเงิน

คุณครูพิไลวรรณ โฉมศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

คุณครูนภาพร พินภิรมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

คุณครูแสงเดือน จิตตวิกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

คุณครูอนุชน์ เกิดปราง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

คุณครูเทพทอง ทองเหลือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย