คณะผู้บริหาร

บาทหลวงทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงอิทธิพล หางสลัด
ผู้จัดการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ซิสเตอร์นิภา รักผกาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
เบอร์โทร : 088-207-4790

ซิสเตอร์พลอยไพลิน ขุนอาจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

ครูสุกัญญา บุญเชิญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร และธุรการ การเงิน

ครูพิไลวรรณ โฉมศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ครูนภาพร พินภิรมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ครูแสงเดือน จิตตวิกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ครูอนุชน์ เกิดปราง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ครูเทพทอง ทองเหลือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย