ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูนภาพร พินภิรมย์

คุณครูวิจิตรา ผลพยุง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

มาสเตอร์นิวัตร ทองพูล