ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

มาสเตอร์วิชัย แซ่ตั๊น

คุณครูวราลักษณ์ ไทยเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0