ฝ่ายบริหารหลักสูตร
ฝ่ายบริหารหลักสูตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ครูเทพทอง   ทองเหลือง

คณะกรรมการ
ครูสร้อยพิกุล   ศรีจันทร์
ครูรุจิรา  บุตรงาม
ครูแสงดาว   สาระคามสำโรง
ครูวิมลนาฎ   ทองสอน
ครูสุรีรัตน์   ศิริรัตน์
มาสเตอร์ต่อศักดิ์   พวงพุฒ
Miss. Aileen Egonia Sanchez