ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ครูเจริญศรี   แพงไพรี

คณะกรรมการ
ครูศิรินญา   หว่างรัศมี
ครูชนากานต์   แกมนิล