ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ผู้ช่วยฯฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ครูสุกัญญา   บุญเชิญ

คณะกรรมการ
ครูศิริพร   เก็จมะยูร
ครูสุพรรณี   ลี้กุล
ครูภัทราภรณ์  โสนน้อย