ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผู้ช่วยฯฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ครูแสงเดือน   จิตตวิกูล

คณะกรรมการ
ครูเตือนจันทร์   หนูงาม

ครูกานต์ธิดา   บุญวิจิตร
มาสเตอร์นิวัตร   ทองพูล
มาสเตอร์นิรันดร์   วิจิตร