ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

มาสเตอร์วิชัย แซ่ตั๊น
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะและดนตรี-นาฎศิลป์

คุณครูวราลักษณ์ ไทยเจริญ
-
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

มาสเตอร์นิรันดร์ วิจิตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0