ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ครูสุภาภรณ์   ทอแสงเสถียร

คณะกรรมการ
ครูนภาพร   บุญสร้าง
ครูนิตยา   บุญคง