ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

คุณครูเทพทอง ทองเหลือง
หัวหน้าระดับปฐมวัย

คุณครูแสงดาว สาระคามสำโรง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูประจำชั้น /0

คุณครูเพลินใจ พานทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

คุณครูประสิทธิ์พร ไทยงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

คุณครูศิรินญา หว่างรัศมี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

คุณครูสุภาภรณ์ ทอแสงเสถียร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

คุณครูเทพทอง ทองเหลือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

คุณครูเจริญศรี แพงไพรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

คุณครูจันทิมา แสงศิริ
ครูผู้ช่วย