ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ครูแสงดาว สาระคามสำโรง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง1

ครูพาขวัญ นภากุลทอง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง2

ครูนิตยา บุญคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูสุรีรัตน์ ศิริรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูเพลินใจ พานทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ครูเจริญศรี แพงไพรี
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ครูวิมลนาฏ ทองสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูศิรินญา หว่างรัศมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ครูรุจิรา บุตรงาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูนภาพร บุญสร้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูสุภาภรณ์ ทอแสงเสถียร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

ครูเทพทอง ทองเหลือง
ครูพิเศษ

ครูสร้อยพิกุล ศรีจันทร์
ครูพิเศษ

มาสเตอร์ต่อศักดิ์ พวงพุฒ
ครูพิเศษ

Miss Aileen Egonia Sanchez
ครูพิเศษ