ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ

คุณครูสุกัญญา บุญเชิญ หัวหน้า

คุณครูศิริพร เก็จมะยูร

คุณครูสุพรรณี ลี้กุล