ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ

ผู้ช่วยฯฝ่ายสำนักบริหาร/ธุรการ
ครูสุกัญญา   บุญเชิญ


คณะกรรมการ

ครูศิริพร   เก็จมะยูร
ครูสุพรรณี   ลี้กุล
ครูภัทราภรณ์   โสนน้อย