ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูเตือนจันทร์ หนูงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูแสงเดือน จิตตวิกูล

Miss Geneva B. Borigas
ครูพิเศษ

Mr. Mark Neil Caeg Antenor
ครูพิเศษ