ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูเตือนจันทร์ หนูงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูแสงเดือน จิตตวิกูล