ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูแสงเดือน จิตตวิกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูเตือนจันทร์ หนูงาม

Miss Geneva B. Borigas
ครูพิเศษ