ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ระดับขั้นปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..