ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนปีการศึกษา 2563
01 มิ.ย. 63 ถึง 07 มิ.ย. 63 ขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563