ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ผู้ช่วยฯฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ครูอนุชน์   เกิดปราง

คณะกรรมการ
ครูอรัญญา   รวมทรัพย์
ครูรมิตา   แพงไพรี

ครูลัดดาวรรณ   สุดใจ
Miss Geneva B. Borigas