ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

คุณครูอนุชน์ เกิดปราง หัวหน้า

คุณครูชำเรือง สีสม

คุณครูสุพรรณี ลี้กุล

Miss Clare Canas Albaracin