ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินโครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้แจ้งรายชื่อโรงเรียนและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสาม้ัญศึกษา มาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ เพื่อดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
ผลการประเมิน โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๒ คะแนน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1223 ครั้ง