ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้ โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 353.54 KB 26922
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 27167
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 27118
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 27073
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 27160
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 27179
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 27007
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 26893
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 27069
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 27547
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 27291
เอกสาร
ใบมอบตัว ปีการศึกษา 2564 27274
ใบสมัครปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.27 KB 27023
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 27172
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 27189
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.03 KB 27108
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.27 KB 27135
งานฝ่ายส่งเสริมหลักสูตรและงานวิชาการ
แบบฟอร์มกำหนดการสอน ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 27303
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปีการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 520.86 KB 27122
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 624.29 KB 27293
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 74.39 KB 26981
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 26939
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 27053
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 26962
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 27269
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 27150
แบบฟอร์มกำหนดสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 27226
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 30902