ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 123485
โลโก้ โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 353.54 KB 123215
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 123299
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 123186
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 123361
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 123894
ฝ่ายสำนักและธุรการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.47 KB 34659
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 34658
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.03 KB 123405
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.27 KB 123427
ใบมอบตัว ปีการศึกษา 2564 123566
ใบสมัครปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.27 KB 123319
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
แบบฟอร์มกำหนดการสอน ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 123592
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 123468
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปีการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 520.86 KB 123414
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 624.29 KB 123638
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 74.39 KB 123274
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 123233
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 123345
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 123460
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123257
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 123560
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 123605
แบบฟอร์มกำหนดสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 123516
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 131993
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 123410
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 123586
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 123367
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 123455
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 123467