ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 146649
โลโก้ โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 353.54 KB 146386
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 146467
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 146348
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 146525
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 147081
ฝ่ายสำนักและธุรการ
" ประกาศโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 " Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.81 KB 3
"การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.11 KB 4
>รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 17
>รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 6416
ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.47 KB 57827
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 57822
ประกาศเรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.03 KB 146569
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.27 KB 146595
ใบมอบตัว ปีการศึกษา 2564 146735
ใบสมัครปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.27 KB 146492
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
>แบบบันทึกคะแนน ปีการศึกษา 2565 4677
แบบฟอร์มกำหนดการสอน ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 146758
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 146641
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปีการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 520.86 KB 146577
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 624.29 KB 146906
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 74.39 KB 146441
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 146397
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 146508
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 146623
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146428
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 146729
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 146853
แบบฟอร์มกำหนดสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 146687
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 157198
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 146583
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 146750
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 146532
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 146624
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 146635