ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้ โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 353.54 KB 17204
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 17444
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 17396
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 17354
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 17440
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 17459
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 17288
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 17175
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 17350
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 17746
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 17572
เอกสาร
ใบมอบตัว ปีการศึกษา 2564 17553
ใบสมัครปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.27 KB 17299
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 17452
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 17465
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.03 KB 17386
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.27 KB 17414
งานฝ่ายส่งเสริมหลักสูตรและงานวิชาการ
แบบฟอร์มกำหนดการสอน ปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 17579
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปีการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 520.86 KB 17401
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 624.29 KB 17561
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 74.39 KB 17261
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 17217
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 17332
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 17240
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 17550
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 17401
แบบฟอร์มกำหนดสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 17502
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 18511