ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะทำงานฝ่ายธุรการ / การเงิน

นางสาวสุกัญญา บุญเชิญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ / การเงิน

นางสาวศิริพร เก็จมะยูร

นางสาวสุพรรณี ลี้กุล