ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (2565 - 2569) (อ่าน 334) 22 ก.ย. 65
การลดค่าเทอม และรับเงินเยียวยาในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 683) 06 ส.ค. 64
กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 1188) 22 มิ.ย. 63
โรงเรียน ผ่านมาตรฐาน100% ตามแบบประเมินของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (อ่าน 1183) 18 มิ.ย. 63
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจติดตามสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (อ่าน 1151) 18 มิ.ย. 63
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 1231) 04 มิ.ย. 63
มาตราการและข้อปฏิบัติในการป้องกันตามมาตรการสาธารณสุข Covid-2019 (อ่าน 876) 03 มิ.ย. 63
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 627) 02 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์วันจำหนายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน 63 (อ่าน 788) 27 เม.ย. 63
การเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม (อ่าน 47) 11 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์วันประกาศผลสอบ (อ่าน 656) 27 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 729) 21 ก.พ. 63
แจ้งข่าวสาร (อ่าน 648) 06 ก.พ. 63
“๗๙ ปี คืนสู่เหย้า ชาว ป.ส.” (อ่าน 551) 06 ม.ค. 63
คืนสู่เหย้า ชาว ป.ส. (อ่าน 669) 12 พ.ย. 62
แรลลี่ศิษย์เก่า ชาว ป.ส. (อ่าน 852) 27 ก.พ. 62
รวมรางวัล (อ่าน 905) 12 ก.พ. 62
กีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ (อ่าน 1010) 21 ก.ย. 61
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถม 24 สิงหาคม 2561 ณ สวนเสือศรีราชา และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน (อ่าน 1099) 20 ส.ค. 61
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (อ่าน 2281) 06 ม.ค. 59
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 2183) 31 ส.ค. 58
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1786) 31 ส.ค. 58
รับสมัครครูผู้สอน เอกวิชาวิทยาศาสตร์และเอกวิชาภาษาไทย (อ่าน 1518) 14 ม.ค. 58
การกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อ่าน 1421) 18 ธ.ค. 57
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1360) 18 ธ.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1946)