ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 3
กำหนดสอนภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 91
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 87
เช็คคะแนนนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.25 KB 116
เช็คเวลาเรียน ปี 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 847.54 KB 121
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 140
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 108
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 89
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.84 KB 87
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.19 KB 82
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 86
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.03 KB 96
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.47 KB 86
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.37 KB 80
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.26 KB 77
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.63 KB 84
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.1 KB 86
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 140
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 83
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 116
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 105
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 576
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 428
คำสั่งแต่งตั้งประจำปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.71 KB 670
เอกสาร
แบบฟอร์ม การทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 0
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 39
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 40