ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 23
กำหนดสอนภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 108
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 100
เช็คคะแนนนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.25 KB 132
เช็คเวลาเรียน ปี 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 847.54 KB 137
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 172
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 125
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 103
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.84 KB 99
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.19 KB 96
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 102
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.03 KB 107
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.47 KB 99
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.37 KB 93
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.26 KB 88
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.63 KB 98
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.1 KB 98
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 152
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 101
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 129
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 119
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 598
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 444
คำสั่งแต่งตั้งประจำปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.71 KB 693
เอกสาร
แบบฟอร์ม การทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 27
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 18
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 54
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 52