ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 26
กำหนดสอนภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 115
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 101
เช็คคะแนนนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.25 KB 135
เช็คเวลาเรียน ปี 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 847.54 KB 141
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 176
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 130
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 107
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.84 KB 102
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.19 KB 97
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 106
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.03 KB 110
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.47 KB 101
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.37 KB 95
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.26 KB 90
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.63 KB 101
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.1 KB 102
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 156
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 102
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 130
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 123
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 603
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 448
คำสั่งแต่งตั้งประจำปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.71 KB 700
เอกสาร
แบบฟอร์ม การทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 29
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 19
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 57
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 59