ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.25 KB 15
ใบสมัครเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.86 KB 12
เช็คเวลาเรียน ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 857.32 KB 31
กำหนดสอนภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 65.36 KB 131
แบบฟอร์มการทำงานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.21 KB 109
เช็คคะแนนนักเรียน 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.25 KB 140
เช็คเวลาเรียน ปี 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 847.54 KB 147
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 71.86 KB 183
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.92 KB 136
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 112
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.84 KB 108
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.19 KB 103
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.68 KB 110
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.03 KB 114
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.47 KB 104
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.37 KB 100
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.26 KB 95
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.63 KB 106
แบบฟอร์มใบ .ปพ.05-ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.1 KB 107
แบบประเมินคุณลักษณะภาคเรียนที่ 2/2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326.88 KB 161
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.7 KB 107
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.19 KB 135
การตรวจติดตามประเมินผลการจััดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.65 KB 130
จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.07 KB 628
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.32 KB 455
คำสั่งแต่งตั้งประจำปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.71 KB 721
เอกสาร
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 520.86 KB 6
ระเบียบโรงเรียนประชาสงเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 11
โลโก้ โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 353.54 KB 4
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 624.29 KB 4
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 74.39 KB 3
แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.62 KB 4
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 2
แบบฟอร์มกำหนดการสอน ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 75.88 KB 5
แบบฟอร์ม การทำแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 46
แบบฟอร์มการเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 24
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.2 KB 61
เกณฑ์การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.48 KB 262